دسترسی سریع
هوالشافی

 

  سازمان بهداشت و در مان صنعت نفت به منظور ارائه خدمات بهینه بهداشتی درمانی به کارکنان محترم و خانواده های ایشان اقدام به صدور دفترچه های درمانی نموده است .این دفترچه ها که برای ارائه خدمات سرپایی به جمعیت طبی تحت پوشش مورد استفاده قرارمی گیرند به دو دسته تقسیم می شوند:

 

  

 

 

دفتر چه هاي درمان مستقيم

 برای ساکنین و شاغلین کلیه شهرستانهایی که بهداشت و درمان صنعت نفت در آن شهرستانها دارای بیمارستان ، مراکز بهداشتی درمانی و یا پلی کلنیک است ،دفترچه درمان مستقیم صادر می شود.

 تبصره 1 :

     دفترچه های خدمات درمانی مستقیم فقط جهت استفاده در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی صنعت نفت معتبرمی باشد.

 تبصره 2:

      دارندگان این دفترچه ها می توانند به کلیه مراکز بهداشتی درمانی صنعت نفت در سطح کشور مراجعه کنند.هیچگونه خدماتی در مراکز صنعت نفت بدون ثبت و درج دراین دفترچه ها توسط پزشک معالج ،قابل انجام نخواهد بود.

 تبصره 3:

      دفترچه درمان مستقیم به رنگ آبی و حاوی 24 نسخه سه برگی با حاشیه آبی است . برگ اول مربوط به داروخانه آزمایشگاه ،رادیولوی و سایر واحدهای پاراکلینیکی مشابه ،برگ دوم مخصوص  پزشک و برگ سوم مربوط به سابقه بیمار می باشد.

 تبصره 4 :

       چنانچه به هر دلیل استفاده از خدمات بهداشتی درمانی خارج از سازمان لازم باشد ،تنها با صدور معرفی نامه خاص از سوی بهداشت و درمان قابل انجام خواهد بود. حداکثرمهلت ارائه اسناد و صورتحسابهای احتمالی مربوط به مراکز غیر طرف قرارداد شش ماه می باشد.

 تبصره 5 :

      در موارد اورژانس و فوریتهای پزشکی و عدم دسترسی به امکانات بهداشت و درمان صنعت نفت ، درصورت بستری در مراکز غیرشرکتی ،شاغل موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مراتب را به بهداشت و درمان منطقه اطلاع داده و در خصوص ادامه معالجات و یا انتقال بیمار به مراکز بهداشتی درمانی صنعت نفت کسب تکلیف نماید.

 

ضمنا پذیرش نسخ درمانی آزاد همکارانی که دارای دفترچه خدمات درمانی مستقیم هستند از تاریخ 1/12/85 از سوی سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت میسر نبوده و هزینه های مرتبط قابل پرداخت نمی باشد وکارکنان  و خانوادهآنان صرفا می بایست از خدمات بهداشت و ذرمان صنعت نفت استفاده نماید.

 

دفتر چه خدمات درماني آزاد   

      

برای کلیه کسانی که در محدوده دسترسی به مراکز بهداشتی درمانی صنعت نفت قرار نداشنه و در شهرستانهایی شاغل و ساکن می باشند که بهداشت و درمان صنعت نفت درآن شهرها فاقد مرکز بهداشتی و درمانی است ، دفترچه درمان آزاد صادر می شود.

 

 تبصره 1 :

      دارندگان دفترچه های درمان آزاد مجاز خواهند بود تا برای استفاده از خدمات سرپایی به کلیه مراکز بهداشتی و درمانی و پزشکان غیر شرکتی مراجعه و هزینه های پرداختی خود را جهت خدمات استفاده شده ، براساس تعرفه مصوب سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و کسر 10 درصد فرانشیز دریافت نمایند.

 

 

 تبصره 2:

      دفترچه درمان مستقیم به رنگ قرمز و حاوی 24 نسخه سه برگی با حاشیه قرمز است . برگ اول مربوط به داروخانه آزمایشگاه ،رادیولوی و سایر واحدهای پاراکلینیکی مشابه ،برگ دوم مخصوص  پزشک و برگ سوم مربوط به سابقه بیمار می باشد.

 

 تبصره 3:

      دارندگان دفترچه خدمات درمانی آزاد حداکثر شش ماه پس از تاریخ هرنسخه می توانند برای دریافت هزینه خدمات ،نسخه های خود را به بهداشت و درمان منطقه یا معتمد شهرستان ارائه نمایند.

 

 تبصره 4:

      در صورت نیاز استفاده کنندگان ازخدمات درمان آزاد به بستری غیر اورژانس در بیمارستانها ،به روال سابق و از طریق پزشکان معتمد شهرستانها و تایید بهداشت و درمان منطقه اقدام می گردد.

 

 تبصره 5:

      چنانچه بیمار در موارد اورژانس و فوریتهای پزشکی و به دلیل عدم دسترسی به امکانات بهداشت و درمان صنعت نفت در مراکز غیر شرکتی بستری گردد،شاغل موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت ،مراتب را به بهداشت و درمان منطقه اطلاع داده و درخصوص ادامه معالجات و یا انتقال بیمار به مراکز بهداشتی درمانی صنعت نفت کسب تکلیف نامید.

 

 تبصره 6:

       در صورت تجویز خدمات سرپایی با هزینه بیش از 200،000 ریال به وسیله پزشک معالج ،لازم است دارنده دفترچه خدمات درمانی آزاد به منظور اخذ مجوز لازم به بهداشت و درمان منطقه یا پزشک معتمد شهرستان مراجعه نماید.

 

 

 تبصره  7:

      انجام برخی خدمات سرپایی همچون ام . آر. آی ،سی تی اسکن ،سنگ شکن ،آنژیوگرافی و... که توسط بهداشت و درمان منطقه اعلام می گردد،نیازمند مجوز و تاییدیه کمیسیون پزشکی آن شهرستان می باشد.

 

 

نحوه صدور دفتر چه هاي خدمات درماني

 

  جهت صدور دفترچه های خدمات درمانی ،از اطلاعات موجود در سیستم جامع کامپیوتری کارکنان وزارت نفت استفاده می شود.

پس از اخذ اطلاعات مربوط به هر فرد از طریق سیستم جامع و طی مراحل چاپ، دفترچهها ابتدا از سوی مدیریت درمان غیر مستقیم و اموربیمه گری ستاد سازمان به بهداشت و درمان هر منطقه و سپس به امور اداری واحد ها بمنظور توزیع ارسال می شود.

 

 تبصره 1:

      دفترچه های خدمات درمانی صنعت نفت فقط برای افراد مجاز و با استفاده از اطلاعات موجود در سیستم جامع کامپیوتری کارکنان وزارت نفت صادر می گردد. کنترل شرایط قانونی موارد غیر موجود در سیستم جامع بر عهده امور اداری محل کار کارکنان می باشد.

 

 تبصره 2:

      هزینه صدور دفترچه مبلغ 3،000 ریال بوده که مستقیما و بصورت نقدی از صاحب دفترچه دریافت می گردد.

 

 تبصره 3:

       استفاده کننده دفترچه منحصرا صاحب عکس با مشخصات مندرج در صفحه اول دفترچه بوده و هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز در دفترچه و سوءاستفاده از آن مشمول مقررات جعل اسناد دولتی خواهد بود.

 

 تبصره 4:

      دارنده دفترچه لازم است پس از استفاده از نسخه بیستم نسبت به تکمیل فرم تجدید دفترچه اقدام نماید.تحویل دفترچه جدید منوط به ارائه دفترچه قبلی حاوی کلیه سوابق می باشد.

 

 تبصره 5:

      ازآنجا که صدور دفترچه درمانی المثنی تابع مقررات اداری خاص می باشد،لازم است دارنده دفترچه درحفظ ونگهداری آن نهایت دقت را مبذول دارد.

 

نحوه پيگيري در موارد عدم صدور يا وجود اشتباه در دفتر چه

  

 در صورت عدم چاپ دفترچه و یا وجود موارد اشتباه ، در مشخصات ذکر شده در دفترچه صادره ، متقاضی باید به امور اداری محل کار خود مراجعه و پس از اصلاح و یا ثبت مورد در سیستم جامع ، اطلاعات کامل را به بهداشت و درمان منطقه تحویل دهد.

بهداشت و درمان منطقه پس از ثبت اطلاعات اصلاح شده در سیستم صدور کارت ، مورد را به اموردرمان غیرمستقیم و بیمه گری سازمان اعلام می نماید. آن امور نیز ازطریق شرکت چاپ کننده و در طی دوره های 15 روزه ، دفترچه را تهیه و به بهداشت و درمان مربوطه ارسال می نماید. دفترچه صادره از بهداشت و درمان منطقه به امور اداری واحدهای مستقر در مناطق ارسال می شود تا به متقاضی تحویل گردد.

 

 

 

 تبصره 1:

      خدمات بهداشتی ودرمانی برای کلیه کسانی که اطلاعات خود و یا خانواده آنان در سیستم جامع کامپیوتری کارکنان وزارت نفت وجود ندارد تا تاریخی که بهداشت و درمان هر منطقه به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش خود اعلام می نماید فقط با استفاده از دفترچه های خدمات درمانی موقت امکان پذیر خواهد بود . در طی زمان تعیین شده ، کارکنان شاغل می بایستی جهت تکمیل اطلاعات مربوط به خود در سیستم جامع اقدام نمایند.