عنوان صفحه

تزریق و مصرف اتیلن خط اتیلن غرب

به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، خط لوله اتیلن غرب از عسلویه تا تبریز احداث گردید که ظرفیت این خط 2500 هزار تن در سال در مبدا عسلویه  بوده و اتیلن موردنیاز مجتمع‌های مصرف‌کننده احداث شده در مسیر خط لوله مذکور را تامین می‌نماید. فاز اول این خط در آذر سال 1391 مورد بهره‌برداری قرار گرفت ودر سال 99 میزان اتیلن عبوری معادل 80 درصد ظرفیت طراحی آن خط بوده است.  

عملکرد تزریق از سال 91 تا 99

تزریق سال 1399 

میزان برداشت هر یک از واحدها در سال 1399