عنوان صفحه

در صنعت پتروشیمی ایران، پنج هاب اصلی در حال حاضر تعریف شده‌اند که عبارت هستند از: