مناقصه و مزایدهآگهی ارزیابی کیفی انتخاب بازرس فني براساس روش کیفیت و قیمت ( QCBS) (کد فراخوان ستاد: 2000092052000023)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب بازرس فني شخص ثالث فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٤٢ - يکشنبه ٣١ مرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: ۲۰۰۰۰۹۲۰۵۲۰۰۰۰۲۱)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ١١:٤٢ - پنج شنبه ١٤ مرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000019)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی و انجام مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت "حفاظت از خوردگی تاسیسات در اسکله های ماهشهر" بصورت EPCC، شامل حفاظت کاتدی مخازن، خطوط لوله زیرزمینی مربوط و اسکله های P3 و P4 بندر پتروشیمی ماهشهر براساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:١١ - دوشنبه ٤ مرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000017)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٠٣ - سه شنبه ١٥ تير ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور
آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت ( QCBS)(کد فراخوان ستاد:2000092052000015)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.
 ٠٨:٢٦ - چهارشنبه ٢ تير ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ‏ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000013)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام پروژه "خرید ولوهای اضطراری (ESDV) و موتوردار (MOV) بندر پتروشیمی پارس" اقدام نماید.
 ٠٩:٣٣ - دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000011)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی و انجام مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت "حفاظت از خوردگی تاسیسات در اسکله های ماهشهر" بصورت EPCC، شامل حفاظت کاتدی مخازن، خطوط لوله زیر زمینی مربوط و اسکله های P3 و P4 بندر پتروشیمی ماهشهر براساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٠٨ - سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد:2000092052000007 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت"اجرای عملیات خط لوله قطعه (1-13) دژسلیمان-گچساران" واقع در مسیر خط لوله اتیلن غرب اقدام نماید.
 ٠٨:٢٤ - چهارشنبه ١٢ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000009)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " احداث نمایشگاه دائمی پتروشیمی" اقدام نماید.
 ١٠:٠٠ - سه شنبه ١١ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000006 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " احداث نمایشگاه دائمی پتروشیمی" اقدام نماید.
 ٠٩:٥٣ - شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>