عنوان صفحهآگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000017)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٠٣ - سه شنبه ١٥ تير ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور
آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور بر اساس کیفیت و قیمت ( QCBS)(کد فراخوان ستاد:2000092052000015)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏آید.
 ٠٨:٢٦ - چهارشنبه ٢ تير ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ‏ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000013)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده واجد صلاحیت جهت انجام پروژه "خرید ولوهای اضطراری (ESDV) و موتوردار (MOV) بندر پتروشیمی پارس" اقدام نماید.
 ٠٩:٣٣ - دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000011)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی و انجام مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت "حفاظت از خوردگی تاسیسات در اسکله های ماهشهر" بصورت EPCC، شامل حفاظت کاتدی مخازن، خطوط لوله زیر زمینی مربوط و اسکله های P3 و P4 بندر پتروشیمی ماهشهر براساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٠٨ - سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان ستاد:2000092052000007 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت"اجرای عملیات خط لوله قطعه (1-13) دژسلیمان-گچساران" واقع در مسیر خط لوله اتیلن غرب اقدام نماید.
 ٠٨:٢٤ - چهارشنبه ١٢ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000009)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " احداث نمایشگاه دائمی پتروشیمی" اقدام نماید.
 ١٠:٠٠ - سه شنبه ١١ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای (کد فراخوان ستاد: 2000092052000006 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام پروژه " احداث نمایشگاه دائمی پتروشیمی" اقدام نماید.
 ٠٩:٥٣ - شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان انتخاب مشاور به منظور " توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در صنعت پتروشیمی" کد فراخوان ۲۰۰۰۰۹۲۰۵۲۰۰۰۰۰۴
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت برای دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل با استفاده از روش کیفیت و قیمت اقدام نماید.
 ٠٩:٣٧ - يکشنبه ١٢ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی شناسایی مشاور
"شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد تا مستندسازی اسناد اراضی تحصیل شده موجود در طرح احداث خط لوله اتیلن غرب را مورد اقدام قرار دهد
 ٠٩:٣١ - چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب مشاور بر اساس روش کیفیت و قیمت ( QCBS)(کد فراخوان ستاد2099092052000064 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد در خصوص انتخاب مهندس مشاور فعال و واجد صلاحیت به منظور دریافت خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله از شرکت های مشاور معتبر در این زمینه جهت شرکت در این فرآیند دعوت به عمل می‏ آید.
 ٠٨:١٣ - سه شنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>