عنوان صفحه

بنادر و مخازن پتروشیمی

بنادر و مخازن شرکت ملی پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) واقع شده است که عملیات صادرات محصولات تولیدی، واردات مواد اولیه و ذخیره سازی محصولات و مواد اولیه توسط این بنادر و مخازن صورت می گیرد.

عملکرد کلی هر یک از بنادر در 5 ماهه ابتدایی سال 1400 و سایت مخازن در سال 1399 به شرح ذیل می باشد:

 

  • منطقه عسلویه:

            تناژ عملیاتی: 8/1 میلیون تن

            تعداد کشتی های عملیاتی شده: 313 فروند

           سه محصول اول بارگیری شده (مرداد 1400): 

متانول:      522 هزار تن

اوره:        277 هزار تن

پروپان:      242 هزار تن

           سه مجتمع با بیشترین مقدار صادرات (مرداد 1400)

نوری:         322 هزار تن

پردیس:        295 هزار تن

زاگرس:       280 هزار تن

 

  • منطقه ماهشهر

            تناژ عملیاتی: 2/48 میلیون تن

            تعداد کشتی های عملیاتی شده: 170 فروند

           سه محصول اول بارگیری شده (مرداد 1400): 

کاندنسیت:      108 هزار تن

پروپان:         55 هزار تن

ریفرمیت:       48 هزار تن

           سه مجتمع با بیشترین مقدار صادرات (مرداد 1400)

بوعلی سینا:     224 هزار تن

بندرامام:         89 هزار تن

رازی:           72 هزار تن

 

  • سایت مخازن بندر پتروشیمی ماهشهر

            عملکرد ذخیره سازی محصولات در سال 1399: 1/36 میلون تن