قرارداد هاي واگذاري دانش فني امضا شده

ردیف

عنوان قرارداد

شرکت

تاريخ انعقاد قرارداد

1

قرارداد واگذاري ليسانس فرآيند PVM

پتروشيمي سبزوار

92/5/22

2

قرارداد واگذاري ليسانس فرآيند توليد متانول

پتروهيدج

11/30/1993

3

قرارداد واگذاري ليسانس فرآيند توليد متانول

پتروشيمي سبزوار

92/5/22

4

قرارداد واگذاري ليسانس فرآيند توليد آمونياك( 800هزار يورو)

صنايع شيميايي لاوان

02/22/1993

5

قرارداد واگذاري ليسانس توليد كاتاليست فرآيند EDC

شركت گهرسرام

91/6/15

6

قرارداد واگذاري دانش فنی کاتالیست IRSAC 518&530

پتروشيمي لرستان

92/2/1

7

قرارداد واگذاري ليسانس فرآيند توليد HDPE

پتروشيمي بوشهر

04/11/1993

8

توليد و فروش کاتالیست اسید استیک

پتروشيمي فناوران

90/4/20

9

قرارداد واگذاري ليسانس توليد كاتاليست دهيدروژناسيون

شركت اكسير نوين

92/7/2

10

قرارداد واگذاري ليسانس دانش فني توليد كاتاليست LTSC

شركت پيشگامان كاتاليست

1393/4/16

11

قرارداد واگذاري ليسانس توليد كاتاليست سنتز متانول

شركت صدر شيمي

92/5/2

12

قرارداد توليد و فروش كاتاليست MEK

شركت شيمي تكس آريا

92/6/2

13

ساخت و فروش کاتالیست های فرآیند ریفورمینگ خشک پتروشيمي خوزستان

پتروشيمي خوزستان

08/13/1992