اطلاعات تماس

دفتر مرکزی :

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، شماره 144

کد پستی: 1993834557

صندوق پستی: 19395-6896

تلفنخانه: 84991

روابط عمومی:

پست الکترونیک: info@nipc.ir

امور بازرسی:

پست الکترونیک: bazresi@nipc.ir