درباره مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) مفهوم مدیریتی است که به موجب آن شرکت ها، مسائل اجتماعی و زیست محیطی را در عملیات کسب و کار و تعامل با سهامداران خود ادغام می کنند. به طور کلی مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان راهی شناخته می شود که از طریق آن شرکت به توازن در الزامات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی دست می یابد و در عین حال انتظارات ذینفعان خود را نیز برآورده می کند. به عبارت ساده تر، مسئولیت اجتماعی شرکت، راهکار مدیریتی است که علاوه بر سودآوری برای شرکت، برای جامعه نیز سودمند است. از این نظر، تمایز بین مسئولیت اجتماعی شرکت و خیریه که حمایت های مالی یا خیرخواهانه دارد، مشخص می شود.

تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران

 • مسئولیت اجتماعی شرکت برای اولین بار مطرح شد، ولی به دلیل رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت، نتوانست به عنوان یک موضوع جدی تا اواسط قرن بیستم میان رهبران کسب و کار جایگاهی بیابد.
  دهه ی 1920
 • مدلهای اولیه مسئولیت اجتماعی شرکت ظاهر گشت که جنبه "اجتماعی" مسئولیت اجتماعی شرکت را به طور مستقیم به مسئولیت هایی بالاتر و ورای مسئولیت های اقتصادی و قانونی ربط میداد. بر اساس نظریه فردریک در سال ۱۹۶۰ ، مسئولیت پذیری اجتماعی به اهمیت اقتصاد اجتماعی و منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد.در سال ۱۹۶۱ جورج گویدر در کتاب سازمان پاسخگو مقوله ذینفعان سازمانی و پاسخگویی به آنها را مطرح و عنوان کرد که سازمان ها در قبال ذینفعان خود مسئول هستند و باید به آنها حساب پس دهند. اما بر خلاف تئوری ذینفعان، در همان زمان میلتون فریدمن اعتقادی به پاسخگویی به همه ذینفعان را نداشت.
  دهه ی ۱۹۶۰
 • در سال 1971کمیته اقتصادی آمریکا، چرخهای سه لایهای از عملکرد اجتماعی سازمان ها ارایه کرد، لایه درونی این چرخه عبارت بود از وظایف و فعالیت های اقتصادی، لایه میانی عبارت بود از وظایف اقتصادی سازمان اما با مراعات ارزش ها و اولویت های اجتماعی و لایه بیرونی نیز عبارت بود از مسئولیت های که سازمان ها برای پیشرفت در محیط اجتماعی بر عهده داشتند. در سال ۱۹۷۶ آکرمن و بوئر، اصطلاح پاسخ گویی اجتماعی سازمانی را بسط داده و تلاش کردند تا از طریق توسعه فرآیندهای داخلی مدیریت با تربیت سازمان های انعطافپذیر و پاسخگوی اجتماعی به تغییرات بیرونی در محیط اجتماعی پاسخ دهند.
  دهه ی 1970
 • در سال 1984پیتر دراکر نیز در مطالعات خود به این نتیجه رسید که مسئولیتپذیری اجتماعی، دارای توان کنترل مسائل و مشکلات اجتماعی سازمان در دستیابی به فرصتهای اقتصادی، افزایش حجم تولید و ارتقای شایستگیهای نیروی انسانی، بهبود سلامت شغلی و پرداختهای مناسب به کارکنان است.
  دهه ی 1980
 • از اوایل دهه ۱۹۹۰ دستورالعمل های مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت در سطح بین المللی تهیه شد و به تصویب رسید و در حال حاضر واحدهایی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت در اکثر شرکت های بزرگ وجود دارد.
  دهه ی 1990
 • آرچی کارول مدل چهار بعدی هرم مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و سازمان ها را به گونه ای بسیار گسترده تعریف نمود. طبق این مدل مسئولیت اجتماعی شرکت از 4 قسمت؛ (اقتصادی )بدست آوردن سود(، قانونی )مطابقت با قوانین(، اخلاقی )رعایت هنجارها و ارزش های اجتماعی( و بشردوستانه )شهروند خوب تشکیل شده است.
  سال 1991