عنوان صفحه

صنعت پتروشیمی در طی سنوات گذشته با هدف تکمیل زنجیره ارزش مسیر شخصی را برای توسعه اقتصادی کشور ترسیم نموده و با نگاهی هوشمندانه در توسعه صنعت در جهش دوم و سوم تلاش دارد تا نسبت به تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر اقدام نماید.

ذکر این نکته لازم است که این صنعت با تلاش مدیران و کارکنان پر تلاش خود و علیرغم شدیدترین تحریم ها و پیچیدگی های مختص این صنعت توانسته است جزء محدود بخش های کشور باشد که اهداف تعین شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در افق 1400 محقق نماید.

 

مدیران ارشد این صنعت با بروزرسانی برنامه ها و لحاظ نمودن نیازهای کشور و مشتریان بین المللی، روند توسعه ای صنعت را در افق 1406 را با هدف توسعه هوشمند ترسیم نموده و با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی تلاش دارند در توسعه اقتصاد ملی نقش برجسته ای را ایفا نمایند.