عنوان صفحه

صنعت پتروشیمی با دارا بودن نقش برجسته در اقتصاد کشور، نمی تواند بدون داشتن یک استراتژی نظامند در حوزه مسئولیت اجتماعی ایفای نقش نماید. در این راستا و پس از ابلاغ نظامنامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در تاریخ پنجم شهریورماه 1398 توسط وزیر نفت وقت، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با صدور حکمی مشاور اجتماعی و رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی این صنعت را منصوب کرد و از آن زمان، حرکت در جهت نظا­مندتر شدن اقدامات حوزه مسئولیت اجتماعی این صنعت ارزش آفرین آغاز گردید.

جمع آوری داده ها و بررسی وضعیت فعلی اقدام ها و رویکردهایی که هر یک از شرکت ها در این حوزه در دستور کار خود داشتند به همراه برداشت کلی نظرات جامعه، که نشان از عدم اطلاع از اقدام های صورت گرفته و حجم بالای مطالبات مردمی و مسئولین شهری بخش های مختلف علیرغم حجم بالای کارهای انجام شده بود مدیران صنعت پتروشیمی را بر آن داشت، تا تدوین راهبرد و استراتژی حوزه مسئولیت اجتماعی این صنعت را در اولین جلسه شورای عالی مسئولیت اجتماعی در دستور کار دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی قرار دهند.

دبیرخانه مسئولیت اجتماعی در طی مدت 7 ماه با به کارگیری گروه مشاورین ذیصلاح این حوزه و همکاری کلیه گروه های ذینفع و اعضای کارگروه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کارکنان، با بررسی اسناد بالادستی کشور،استراتژی ها و شاخص های این حوزه با چشم انداز" صنعت پتروشیمی، برترین صنعت در توسعه پایدار" را تهیه و تدوین نمود و پس از چندین جلسه مشترک با گروه های ذینفع در آذرماه سال 1400، به تائید نهایی رسید.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، کتاب استراتژی های مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی در دسترس می باشد.