عنوان صفحه

  • روند افزایش ظرفیت اسمی تولید صنعت پتروشیمی مطابق با برنامه ششم توسعه (تا سال 1400)

  • روند افزایش ظرفیت اسمی تولید صنعت پتروشیمی با تحقق طرح‌های جهش دوم و جهش سوم (تا سال 1404)

  • روند افزایش درآمد صنعت پتروشیمی با تحقق طرح‌های جهش دوم و جهش سوم (تا سال 1404)

  • روند افزایش ظرفیت اسمی تولید پلی‌اتیلن  تا سال 1404

  • روند افزایش سرمایه‌گذاری تجمعی

  • روند افزایش ظرفیت اسمی تولید پلی‌اتیلن  تا سال 1404

  • روند افزایش ظرفیت اسمی تولید اتیلن‌گلایکول تا سال 1404

  • روند افزایش ظرفیت اسمی تولید متانول تا سال 1404

  • روند افزایش ظرفیت اسمی تولید اوره تا سال 1404