منو اصلی
اخبار مهم
  • نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 3 تا 7 مهر ماه 1393
    نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 3 تا 7 مهر ماه 1393

  • دهمین همایش بین المللی انرژی 4 و 5 شهریور 1393
    دهمین همایش بین المللی انرژی 4 و 5 شهریور 1393

امور تحقيقات بازار از زير مجموعه هاي مديريت برنامه ريزي و توسعه مي باشد كه مسئوليت انجام مطالعات بازار محصولات اين طرحها را بعهده دارد. اين بررسي ها به منظور رساندن صنعت پتروشيمي به نقش بنيادي آن بعنوان يك صنعت مادر و پيشرو در جهت خارج شدن كشور از صادرات تك محصولي نفت و تبديل آن به فرآورده هايي با ارزش پتروشيمي، كسب سهم قابل قبول از توليد وتجارت جهاني مواد پتروشيميايي كه شركت در توليد آنها از مزيت هاي قابل قبول برخوردار است، توسعه صنعت در جهت زنجيره ارزش محصولات پتروشيميايي و تامين نيازهاي صنايع پائين دست كشور و كمك به توسعه اين صنايع همگن با توسعه ساير صنايع كشور مي باشد.

ساختار سازماني

ساختار سازماني امور تحقيقات بازار به شرح نمودار ذيل ميباشد:

تعداد پرسنل شاغل در امورتحقيقات بازار براساس چارت سازماني شامل 13 نفر(8 نفرليسانس و 4 نفر فوق ليسانس و يك نفر دكترا) مي باشد.

 

1- بررسي و تحقيق در مورد بازارهاي جهاني

- بررسي و تحقيق بر روي خوراكهاي مختلف مصرفي در مناطق مختلف جهان و تجزيه و تحليل مزيت نسبي خوراكهاي مختلف مصرفي در مناطق مختلف جهان و تجزيه و تحليل مزيت كشور نسبت به خوراكهاي مختلف و پيشنهاد‌ بهترين‌خوراك مصرفي در جهت توليد مواد پتروشيمي رقابتي در جهان.

- بررسي بازار منطقه‌اي و جهاني فرآورده‌هاي پتروشيميائي و تجزيه و تحليل پارامترهاي مختلف موثر بر روند بازار جهاني مواد و پيش بيني موقعيت آتي بازار جهاني.

- مطالعه ، بررسي و تحقيق در مورد رقباي صنعت پتروشيمي كشور، موقعيت رقبا در بازار جهاني، مزاياي رقبا نسبت به صنعت پتروشيمي كشور، سهم رقبا در بازار جهاني و تجزيه و تحليل موقعيت رقبا در بازار.

- بررسي و مطالعه آخرين تغييرات در كاربرد محصولات پتروشيمي در جهان.

- بررسي الگوي مصرف فرآورده‌هاي پتروشيمي در جهان بمنظورتعيين الگوي مناسب در روند مصرف مواد پتروشيميائي در كشور.

- بررسي موادپتروشيميائي جديد در جهان و روند مصرف جهاني آن.

- بررسي گريدهاي مختلف مواد پليمري بمنظور برقراري تعادل در توليد انواع گريدهاي مصرفي در طرحهاي آتي بمنظور پوشش‌دادن به نياز بازار داخلي و بازار‌جهاني.

- بررسي تكنولوژيهاي متداول در جهان و تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف اين‌ تكنولوژيها نسبت به يكديگر ‌و سهم هر تكنولوژي از ظرفيت جهاني در جهت انتخاب بهترين بهترين تكنولوژيهاي توليد مواد.

- بررسي بازارهاي جهاني از جهت عرضه، تقاضا، حجم مبادلات تجاري، صادركنندگان و واردكنندگان عمده و تعيين درصد رشد هر يك از فرآورده‌هاي ‌پتروشيمي‌ و مقايسه ‌آن با رشد اين مواد در سالهاي گذشته و تعيين روند حركت پتروشيمي در جهان و تغيير ساختار در اين صنعت در سطح جهان با توجه به ماتريس تجارت اين مواد و وضعيت عرضه و تقاضاي جهاني و منطقه‌اي و تجزيه و تحليل كليه عوامل موثر بر تغيير روند در صنعت پتروشيمي.

- تجزيه و تحليل و تعيين عوامل موثر در رقابت مواد پتروشيمي در جهان از جمله مواد اوليه هزينه‌هاي حمل، تكنولوژي و ظرفيت و تعيين عواملي كه باعث تداوم رقابت در بازار جهاني مي‌گردد.

2- بررسي و تحقيق در مورد بازار داخلي :

- بررسي تحليلي بمنظور آگاهي از وضعيت صنعت پتروشيمي در ايران و تشخيص موقعيت آن در مقايسه با ديگر صنايع كشور در جهت برنامه‌ريزي‌هاي آتي اين صنعت.

- بررسي صنايع پايين دست كشوركه ‌مصرف‌كننده مواد ‌پتروشيمي مي‌باشند. مشتمل بر چگونگي روند مصرف و رشد صنايع‌پايين دست طي سالهاي گذشته، ميزان توليد واقعي در اين صنايع، مسائل و مشكلات اين صنايع كه مي‌تواند بر ميزان توليد آنها تاثير گذارد، روند رشد آتي اين صنايع و دگرگوني‌هايي كه در آنها طي سالهاي‌آتي ممكن است رخ‌دهد ‌و نهايتاً تعيين نياز آتي كشور به مواد پتروشيمي با توجه به رشد اين صنايع مي‌باشد.

- بررسي ميزان مصرف از طريق بررسي‌صنايع شاخص مانند صنعت خودرو، ساختمان، برق و الكترونيك و غيره و پيش‌بيني روند رشد در اين صنايع با توجه به شرايط اقتصادي كشور، الگوي مصرف مواد پتروشيمي در اين صنايع در كشور در مقايسه با جهان نهايتاً پيش‌بيني ميزان مصرف موادپتروشيمي دركشور با توجه‌به مصرف آنها در صنايع شاخص طي‌سالهاي‌آينده جهت تعيين توازن عرضه و تقاضاي داخلي و ارائه پيشنهاد ظرفيت‌هاي مناسب براي اجراي طرحهاي آتي.

- بررسي پتانسيل مصرف مواد پتروشيمي در كشور از طريق بررسي جمعيت كشور و رشد آن طي سالهاي آينده، ميزان مصرف سرانه موادپتروشيمي در كشور در مقايسه با ساير كشورهاي جهان و تعيين الگوي مناسب مصرف سرانه براي كشور با توجه به نزديك بودن شرايط فرهنگي و مزيتي كشور با الگوي در نظر گرفته شده و نهايتاً محاسبه پتانسيل مصرف موادپتروشيمي طي سال‌هاي آتي.

- بررسي ميزان مصرف مواد پتروشيمي طي سالهاي گذشته با توجه به ميزان واردات و نيز توليد درصنعت پتروشيمي و تعيين رشد مصرف طي اين سالها، بررسي ميزان رشد ناشي از توليد مواد موردنياز صنايع پايين‌دست در پتروشيمي و نهايتاً برآورد ميزان مصرف مواد پتروشيمي در كشور طي سالهاي آينده بمنظور پيشنهاد ظرفيت مناسب طرحهاي آتي.

3- بررسي و تحقيق بر روي قيمت‌هاي جهاني

- بررسي قيمت‌هاي جهاني مواد و تاثير عواملي چون عرضه و تقاضاي جهاني و تغييرات قيمت نفت برروي قيمت مواد پتروشيمي بطور تاريخچه‌اي و چگونگي تاثير اين عوامل بر قيمت‌هاي آينده.

- بررسي روش‌هاي مختلف تعيين قيمت‌هاي مواد‌ پتروشيمي و مكانيسم آنها از جمله Escalation Clause، Cashcost (روش توليدماده) و تعيين margin اپتيمم در مورد ماده مورد بررسي و تعيين توليدكننده Marginal و تعيين ارتباط بين قيمت و خوراك‌آن‌طي‌سالهاي گذشته جهت تعيين مكانيسم روندقيمت‌ها طي پنجسال آينده.

- بررسي ارتباط قيمت‌هاي مواد در مناطق مختلف و اختلاف تاريخچه‌اي‌قيمت در اين مناطق بمنظور پيش‌بيني قيمت‌ها در بازارهاي هدف آتي صنعت پتروشيمي.

- بررسي ارتباط قيمت‌هاي گريدهاي مختلف مواد پليمري در سطح جهان در گذشته و روند آتي آن با توجه به تغيير احتمالي روند بازار براي اين گريدها و تعيين‌ضرايب اين ارتباط جهت اعمال‌آنها‌درآينده بمنظور تعيين قيمت پنجسال آينده گريدهاي مختلف پليمرها در جهان.

- تعيين قيمت‌هاي فوب‌خليج‌فارس موادپتروشيمي براساس netback حاصله از بازارهاي هدف جهت ارائه براي انجام محاسبات اقتصادي.

- بررسي ظرفيت‌هاي اقتصادي جهان در گذشته و روند‌آن طي سالهاي‌آينده و نيز‌ظرفيت طرحهاي دردست اجرا در سطح جهان بمنظور پيشنهاد مناسب‌ترين ظرفيت جهت اجراي طرح.

- برنامه‌ريزي جهت پيشنهاد توليد مناسب‌ترين مواد پتروشيمي با توجه به بازارهاي جهاني و نياز داخلي و نيز تكميل زنجيره‌هاي موادپتروشيمي.

4- بررسي گزارشات تحقيقاتي برنامه‌ريزي استراتژيك و الويت‌بندي مواد پتروشيمي :

- بررسي كليه فاكتورهاي مهم و كليدي بازار و چگونگي كمي نمودن آنها.

- نظارت بر امتيازدهي عوامل بازار و تعيين طيف معيارهاي سنجش وتعيين‌وزن هرماده و الويت‌بندي آنها از جهت بازار و اقتصاد و نهايتاً تعيين بهترين مواد و پيشنهاد توليد مواد مناسب به مديريت شركت.

 

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت ملي صنایع پتروشیمی می باشد
Copyright © 1997-2014 National Petrochemical Company - All rights reserved