عنوان صفحه

طرح های فعال صنعت پتروشیمی

با هدف توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش در افق زمانی 1406 مشتمل بر 65 طرح پتروشیمی با حجم سرمایه گذاری 36.537 میلیارد دلار برنامه ریزی شده است. با تحقق این طرح ها ظرفیت اسمی این صنعت 53.158 میلیون تن و درآمد آن 20.974 میلیارد دلار  (بر پایه قیمتهای سال 95) در سال افزایش خواهد داشت. نکته قابل توجه افزایش سهم محصولات میان دستی و پایین دستی با ارزش افزوده بالاتر در سبد محصولات پتروشیمیایی کشور است.