عنوان صفحه

جهش سوم صنعت پتروشیمی

با هدف توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش در افق زمانی 1404 مشتمل بر 39 طرح پتروشیمی با حجم سرمایه گذاری 26 میلیارد دلار برنامه ریزی شده است. با تحقق طرحهای جهش سوم ظرفیت اسمی این صنعت به 137 میلیون تن در سال می رسد و درآمد آن حدود 13.6 میلیارد دلار (بر پایه قیمتهای سال 95)  افزایش خواهد داشت. نکته قابل توجه افزایش سهم محصولات میان دستی و پایین دستی با ارزش افزوده بالاتر در سبد محصولات پتروشیمیایی کشور است.