عنوان صفحه

طرح های در مرحله آغاز عملیات اجرایی

طرح های در مرحله آغاز عملیات اجرایی مشتمل بر 15 طرح با حجم سرمایه گذاری 18.467 میلیارد دلار در افق زمانی 1406 برنامه ریزی شده است. با تحقق طرح های مذکور ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی 27.86 میلیون تن و درآمد آن 9.353 میلیارد دلار  (بر پایه قیمتهای سال 95) در سال افزایش خواهد یافت.