عنوان صفحه

آدرس وب سایت

تولیدکنندگان اوره

https://www.paupc.ir/

شرکت پتروشیمی پردیس

http://www.razip.com/

شرکت پتروشیمی رازی

https://www.kpic.ir/

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

https://www.khpc.ir/

شرکت پتروشیمی خراسان


https://www.spc.co.ir/

شرکت پتروشیمی شیراز