عنوان صفحه

آدرس وب سایت

تولیدکنندگان  پلی اتیلن سنگین

https://www.jpcomplex.ir/

شرکت پتروشیمی  جم

 

https://www.aryasasol.com/fa/

شرکت پلیمر آریا ساسول

 

https://www.tpco.ir/

شرکت پتروشیمی تبریز

 

https://www.akpc.ir/

شرکت پتروشیمی امیر کبیر

 

https://www.arpc.ir/

شرکت پتروشیمی شازند

 

https://www.mpc.ir/

شرکت پتروشیمی مارون

 

https://www.mehrpc.com/

شرکت پتروشیمی مهر

 

http://ilampetro.ir/

شرکت پتروشیمی ایلام

 

http://www.krpc.ir/

شرکت پلیمر کرمانشاه

 

https://bipc.org.ir/fa/basparan/

شرکت بسپاران بندر امام