عنوان صفحه

پس از تکمیل مدارک تحویل و تحول و گزارش PSSR طرح یا خطوط ارتباطی و تایید آن ها از جانب مبادی ذیربط (مدیریت طرح ها و مدیریت HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، امور هماهنگی و نظارت بر راه اندازی طرح­ ها نسبت به صدور مجوز راه اندازی اقدام می نماید.

در سامانه تولید به آدرس ps.nipc.ir در بخش نام کاربری ، راهنمای سامانه تولید وجود دارد.

برای این منظور در حال حاضر دو روش پیش بینی شده است: الف- در صورتی که استعلام گیرنده اطمینان داشته باشد که صرفأ در حریم¬های خط اتیلن غرب نیاز به مجوز دارد (مانند عبور از خط یا تملک زمین و اراضی یا هر گونه احداث بنا و غیره) لازم خواهد بود که مستقیما با امور مهندسی تولید مکاتبه نموده و ضمن ارائه درخواست کامل خود نقشه ها و مختصات جغرافیایی در مقیاس UTM و همچنین شماره تماسی برای ارتباط گرفتن را اعلام نماید. در این درخواست لزوما نوع کاربری خواسته شده باید مشخص گردد و نقشه ها خوانا باشند. ب‌- روش دوم از طریق سامانه استعلام گیری الکترونیک وزارت نفت به آدرس estelam.mop.ir می باشد که راهنمای مربوطه در سایت آن موجود بوده و از آن طریق از چهار شرکت اصلی وزارت نفت پاسخ دریافت خواهد شد.

تمامی مجتمع‌های پتروشیمی موظف به ثبت اطلاعات مربوط به بالانس تولید و خوراک در سامانه تولید می‌باشند که این امر از طریق مدیریت کنترل تولید صورت می‌پذیرد و برای انجام آن چنانچه طرحی به بهره‌برداری برسد مدیریت تولید نامه برای آن مجتمع ارسال می‌نماید و مراحل انجام کار را در آن توضیح خواهد داد.

بله، مطابق تبصره 2 بند الف ماده 8 دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

بله، تمامی تولیدکنندگان محصولات پلیمری موظف به ثبت به تفکیک گرید هستند.

بله، اطلاعات سامانه تولید منبع سامانه های دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سامانه فروش، طرح ها، پایین دستی و ...) و همچنین سامانه های برون سازمانی (سامانه ثامن، سامانه جامع انبارها و ...) می‌باشد.

سالانه پوسترهایی از طریق روابط عمومی چاپ می‌شود که اطلاعات مجتمع های صنعت پتروشیمی به تفکیک محصولات در آن وجود دارد.

بله، در بروشور مجتمع‌های پتروشیمی که سالانه توسط روابط عمومی چاپ می‌شود، اطلاعات وجود دارد.